Jdi na obsah Jdi na menu
 


17. 12. 2020

Stanovy

Rodinné centrum Sovička

Stanovy občanského sdružení


ČI. I. Název a sídlo sdružení

Název:             Rodinné centrum Sovička, o.s.
Sídlo:             Španovského 172, 395 01 Pacov

(dále jen „sdružení“)   

 

Čl. II. Právní postavení sdružení
 
Sdružení je dobrovolné a nezávislé. Sdružuje členy na základě společného zájmu, myšlenky a aktivit. Sdružení je dobrovolnou nevládní neziskovou organizací vzniklou dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanův platném znění.
 
 
Čl. III. Předmět činnosti
Posláním sdružení je posílení role rodiny a rodičovské výchovy ve společnosti, v rámci tohoto poslání má zejména podpůrnou, vzdělávací, terapeutickou a relaxační funkci.
 

1. Hlavní činnost

Jedná se o nevýdělečnou činnost, která neslouží k řádnému výkonu určitého povolání. Cílem této činnosti je vytvoření veřejného prostoru, v němž se mohou setkávat celé rodiny, bez rozdílu věku, sociálního postavení, původu, smýšlení a náboženského přesvědčení. 

V rámci své činnosti se sdružení orientuje především na :
 1. provozování rodinného centra (tj. zejména vytvoření možnosti pro rodiče s dětmi vzájemně se společensky a neformálně stýkat, vytvářet nová přátelství, předávat si své zkušenosti, vzdělávat se a aktivně využívat svých schopností a znalostí)
 2. podporu volnočasových aktivit (např: organizování dětských programů, zájmových kroužků, tělovýchovných či kulturních akcí a dalších smysluplných činností celých rodin ve volném čase, či provoz herny apod.)
 3. sociální prevenci pro rodiny s dětmi
 4. posílení rodinného života
 5. rozvoj komunity pro děti od kojeneckého věku do školního věku 
 6. iniciace a podpora aktivit zaměřených na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími a negativními jevy
 7. napomáhání ohroženým skupinám obyvatelstva ve své cílové skupině k aktivní seberealizaci prostřednictvím komunitní práce
 8. stmelování členů sdružení skrze aktivity pořádané pro celé rodiny
 9. podporu vzdělávání v nejrůznějších oblastech dle aktuálního zájmu členů sdružení (např. pořádání kurzů, seminářů, besed a přednášek apod.)
 10. pomoc rodičům na mateřské dovolené udržovat jejich profesní orientaci a posílit jejich sebevědomí 
 11. získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii rodinného života za účelem podpory rodin s dětmi a posilování prvořadé a nezastupitelné role rodiny a rodičovské výchovy
 12. podporou „Úmluvy o právech dítěte ” sledovat oprávněné zájmy dětí ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální
 13. posilování rovné příležitosti pro muže a ženy, podílení se na prevenci a odstraňování diskriminace všech rizikových skupin
 14. spolupráci s ostatními organizacemi v místě (orgány státní správy a samosprávy, senioři, nezávislá sdružení a organizace, církev, školy, knihovna atd.)
 15. fundrasing (tj. zabezpečování finančních prostředků pro rozvoj a udržení rodinného centra, příprava a řízení projektů, sponzorství)
 

2. Doplňková činnost

Sdružení může provozovat doplňkovou činnost, za podmínky, že tato úzce souvisí s posláním sdružení a případný zisk z této činnosti bude použit pro krytí výdajů na činnost hlavní. Doplňkovou činnost provozuje sdružení za účelem lepšího využití všech svých hospodářských možností a za předpokladu, že tato činnost nenarušuje plnění hlavního účelu organizace, pro který byla zřízena. Jedná se například o následující činnosti:

 • organizování akcí pro veřejnost (např. karnevaly, dětské dny, soutěže, jarmarky s dětskými výrobky apod.)
 • podporu volnočasových aktivit (např. zájmových kroužků a dalších smysluplných činností dětí ve volném čase)
 • podporu vzdělávání v nejrůznějších oblastech dle aktuálního zájmu veřejnosti (např. pořádání kurzů, seminářů, besed a přednášek)
 • poskytování (případně zprostředkování) dalších služeb jako je např. hlídání dětí, masáže kojenců, cvičení pro těhotné, odborné přednášky pro nastávající rodiče apod.
 • zprostředkovatelská činnost v oblasti reklamy a služeb
 • příležitostný nákup a prodej zboží pro děti a knih s rodičovskou tematikou
 • nájem nebytových prostor
 

Čl. IV. Členství

1. Vznik členství

členem mohou být jak fyzické, tak právnické osoby bez rozdílu a omezení pohlaví, rasy, náboženství, státní či národní příslušnosti, bydliště atd.

členství vzniká registrací písemné přihlášky výborem sdružení a zaplacením členského příspěvku.
výbor sdružení může udělit čestné členství osobnostem, které mají předpoklady a vůli popularizovat a podporovat cíl a program sdružení.
 

2. Zánik členství

 • vystoupením člena (písemným oznámením)
 • zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady        
 • zánikem sdružení
 • úmrtím člena, u právnické osobyjejím zrušením
 • automatickým ukončením členství, pokud se na činnosti sdružení nepodílí déle než jeden rok
 

Čl. V. Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména

účastnit se valné hromady sdružení

volit a být volen do orgánů sdružení od 18 let věku
obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
být informován o činnosti a aktivitách sdružení
využívat přednostně všech služeb sdružení, účastnit se přednostně všech akcí organizovaných sdružením
f)        podílet se na činnosti sdružení v rámci svých možností, podle potřeb a zájmu
vlastnit členský průkaz, který slouží mimo jiné k potvrzení zaplacení členských příspěvků a k prokazování členství
vyhledávat zdroje příjmů na provoz sdružení
 

2. Člen má povinnosti zejména

řídit se stanovami a dalšími vnitřními předpisy sdružení

jednat ve shodě se zaměřením a cíli sdružení
aktivně se podílet dle svých možností na plnění cílů sdružení, jeho činnosti a přispívat k jeho rozvoji, dobrému jménu a propagaci
řádně a odpovědně vykonávat funkce v orgánech sdružení
platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou
f)        nepoškozovat pověst sdružení svým chováním, jednáním či vyjadřováním
 

Čl. VI. Orgány sdružení

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení
 3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor svolává valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina členů sdružení s uvedením důvodu.
 4. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou doručenou členům sdružení nejméně 14 dnů před jejím konáním na e-mailovou adresu (pokud je sdružení známa) a dále vyvěšenou na nástěnce v sídle organizace. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu, místo konání valné hromady a navržený program jednání.
 5. Valná hromada zejména:​
  • rozhoduje o změnách stanov, schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období a výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření
  • volí členy výboru a kontrolní komise
  • rozhoduje o výši členských příspěvků
  • rozhoduje o zrušení členství
  • rozhoduje o zrušení sdružení
  • rozhoduje o dalších náležitostech, které jsou v souladu s cíli sdružení, o nichž si valná hromada rozhodování vyhradil
  • stanovuje výši odměny členům výboru
  • schvaluje nákup a prodej majetku sdružení s hodnotou vyšší než 10.000,- Kč
  • má oprávnění zrušit nebo změnit rozhodnutí výboru sdružen
 6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 30% registrovaných členů. Není-li valná hromada usnášeníschopná, musí výbor svolat náhradní valnou hromadu v jiném termínu. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná v počtu přítomných členů a musí dodržet vždy původně stanovený program.
 7. Hlasovací právo členů je rovné. O změně stanov sdružení a o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů sdružení.
 8. O průběhu schůze valné hromady a přijatém usnesení se pořizuje zápis. Přílohu zápisu tvoří prezenční listina s podpisy přítomných členů sdružení.
 
Výbor
 1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Výbor má nejméně tři členy. Vyšší počet členů může stanovit valná hromada. Počet členů výboru musí být vždy lichý. Členy výboru mohou být pouze členové sdružení. Členy výboru volí a odvolává valná hromada na období jednoho roku, přičemž opětovná volba je možná.
 3. Závazek k výkonu volené funkce v orgánu sdružení je závazkem osobní povahy a člen voleného orgánu sdružení se nemůže nechat zastoupit při výkonu své funkce.
 4. V případě, že ve volebním období člen výboru ze své funkce odstoupí, nebo je z funkce odvolán, doplní valná hromada počet členů výboru v nejbližším možném termínu volbou tak, aby byl výbor usnášeníschopný, a to v případě potřeby svoláním mimořádné valné hromady. Jestliže předseda výboru ze své funkce odstupuje, či byl podán návrh na jeho odvolání, svolá v nejbližším možném termínu mimořádnou valnou hromadu, která by toto projednala.
 5. Členové výboru mohou ze své funkce odstoupit. Jsou však povinni oznámit to výboru. Výkon jejich funkce končí dnem, kdy jejich odstoupení projednala valná hromada, a to na nejbližším zasedání poté, co se o jejich odstoupení dověděla.
 6. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
 7. Výbor svolává předseda nejméně čtyřikrát ročně.
 8. Výbor zejména
  • volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru sdružen
  • koordinuje činnost sdružení
  • rozhoduje o uzavírání smluv ve věci činnosti sdružení
  • odpovídá za účetnictví, za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů (sdružení může zajistit tuto povinnost uzavřením smlouvy s externím dodavatelem)
  • předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření sdružení a o dalších činnostech sdružen
  • svolává valnou hromadu
  • zpracovává podklady pro jednání a rozhodování valné hromady
  • rozhoduje o přijetí člena sdružení
  • zajišťuje řádné vedení písemností sdružení
  • zajišťuje včasné plnění závazků sdružení vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek sdružení
  • odpovídá za hospodaření sdružení
  • plní usnesení valné hromady
  • schvaluje vnitřní řády, předpisy, či směrnice
 9. Předseda a místopředseda jsou statutárním orgánem, zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem. Podepisování za rodinné centrum (dále jen RC) se uskutečňuje tak, že předseda, nebo místopředseda RC připojí svůj podpis k názvu RC nebo k otisku razítka.
 10. Předseda je oprávněn činit v naléhavých případech opatření, která jinak přísluší výboru. Tato opatření musí předseda předložit výboru ke schválení na jeho dalším zasedání.
 11. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 12. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů
 13. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí/ trojí svolání v průběhu 2 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor.
 14. K zajištění činnosti sdružení může výbor zřídit kancelář sdružení.
 15. O průběhu schůze výboru a přijatém usnesení se pořizuje zápis. Přílohu zápisu tvoří prezenční listina s podpisy přítomných členů výboru.
 

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Kontrolní komise má jednoho člena
 3. Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení, upozorňuje výbor na nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně.
 4. Pro zasedání valné hromady vypracovává kontrolní komise zprávu o výsledcích kontrolní činnosti.
 5. Komise je člen sdružení, kterého volí valná hromada.
 6. Komise nesmí být členem výboru sdružení.
 
Čl. VII. Zásady hospodaření

Sdružení může být vlastníkem movitého i nemovitého majetku.

Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem a dále s finančními prostředky, jejichž zdrojem jsou zejména:
dary a příspěvky fyzických a právnických osob
účelově zaměřené granty a dotace, či jiné příspěvky z veřejných rozpočtů
příjmy z doplňkové činnosti
členské příspěvky
jiné příjmy (např. úroky z bankovního účtu, náhrady škody od pojišťovny)
Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu. Rozpočet na další rok předkládá výbor ke schválení valné hromadě vždy nejpozději ke konci aktuálního kalendářního roku.
V průběhu kalendářního roku může výbor předkládat valné hromadě návrhy na úpravu schváleného rozpočtu v souladu s aktuálními potřebami a možnostmi sdružení. Přičemž rozpočtové opatření do 10.000,- Kč schvaluje výbor a rozpočtové opatření nad 10.000,- Kč schvaluje valná hromada.
Příjmy sdružení slouží k zabezpečení činnosti, která je v souladu s hlavními a specifickými cíli sdružení. O konkrétním použití rozhoduje výbor.
 
Čl. VIII. Zánik sdružení
 1. Sdružení zaniká:
  • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromad
  • rozhodnutím Ministerstva vnitra
 2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.
 3. Dojde-li k zániku s likvidací, použijí se pro majetkové vypořádání přiměřeně ustanovení § 70 – 75 Obchodního zákoníku. Výbor může rozhodnout o naložení s případným majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace.
 
Čl. IX. Závěrečná ustanovení

Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na orgány s peticemi. Občanské sdružení Rodinného centra Sovička vzniká registrací Ministerstva vnitra. Toto znění stanov navrhl přípravný výbor dne 23.6 2009.

 

Jméno Datum narození Místo narození Adresa trv. bydliště Rodné číslo Poznámka Podpis